อ้างอิงรูปภาพ : postsod

การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือเรียกอีกชื่อว่า ไร่นาสวนผสม จะเป็นการทำกิจกรรมทางการเกษตร ตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป โดยกิจกรรมทางการเกษตรนั้น จะต้องทำในพื้นที่เดียวกันและระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรสามารถประกอบไปด้วย การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ โดยกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมจะมีการผสมผสานเกื้อกูลกัน อย่างได้ประโยชน์สูงสุด

โดยเกษตรแบบผสมผสานเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการทำเกษตรแบบพอเพียง ของในหลวง ร.9 โดยเป็นการเน้นให้พึ่งพาตนเอง และให้ปลูกพืชหลายๆชนิด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาต่างๆ โดยไม่มีการเจาะจงชนิดของพื้นที่ปลูก

เกษตรแบบผสมผสาน 1 ไร่

ต้องดูถึงสภาพดิน ว่ามีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชชนิดใด และเมื่อเลือกชนิดพืชได้แล้ว ต้องมาดูต่อว่าพืชแต่ละชนิดมันมีความเอื้อเฟื้อ ให้ประโยชน์กันได้อย่างไร หลังจากนั้นจึงแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูก โดยสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน หรือจะทำในเชิง เกษตรทฤษฎีใหม่ ก็ได้ ซึ่งในการปลูกนั้น ให้เน้นการปลูกพืชเป็น 3 ระยะ คือ พืชระยะสั้น พืชระยะกลาง และพืชระยะยาว

พืชระยะสั้น

ส่วนใหญ่จะใช้เวลาปลูกและเก็บเกี่ยวไม่นาน แต่ให้ราคาและคุณภาพที่ดี คุ้มค่าต่อการลงทุนในการนำมาเป็นรายได้ในชีวิตประจำวัน และให้ปลูกหมุนเวียนกันไป เช่น ผักสวนครัว พืชล้มลุก

พืชระยะกลาง

ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลที่ให้ระยะการเติบโตและเก็บเกี่ยวปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดู เช่น มะพร้าว มะนาว มะละกอ กล้วย มะม่วง หรือผลไม้ตามฤดูกาลทั่วไป  ส่วนนี้สามารถนำมาใช้เป็นเงินออม และเป็นรายได้เพื่อชำระหนี้ หรือเงินหมุนเวียนเพื่อลงทุน หากต้องการรายได้เพิ่ม ควรเน้นพืชกลุ่มนี้ให้สามารถผลิตผลผลิตได้ในช่วงที่มีราคา เช่นการปลูกทุเรียน ปลูกมะนาว ให้สามารถออกผลผลิตได้ในช่วงนอกฤดูกาล

  พืชระยะยาว 

ถือเป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างสูง เนื่องจากจะให้ผลผลิตได้ในระยะเวลาที่นาน  กลุ่มพืชระยะยาวที่น่าสนใจ คือ ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สักทอง ไม้แดง ยางนา โดยสามารถใช้เป็นแนวเขตแดน หรือปลูกไว้เป็นรั้ว ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากไม่ต้องดูแลมากนัก ระยะเวลา 10-20 ปี ก็สามารถให้เนื้อไม้ได้ราคา ยิ่งลำต้นโตก็สามารถให้ร่มเงาและใช้ประโยชน์ต่อพืชระยะสั้นและระยะกลางได้

อ้างอิงรูปภาพ : สถาบันผลิตผลเกษตร

ประโยชน์ของการทำเกษตรแบบผสมผสาน

เพื่อให้พืชหลายชนิดมีการเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วพืชพันธุ์ที่พบภายในสวน มีทั้งไม้ผล ไม่ยืนต้น พืชผักสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนครัว และอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่าง รวมทั้ง แปลงดอกไม้ แปลงข้าว การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเพาะพันธ์ุปลาในบ่อปลา เรียกได้ว่า เป็นการผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่าง ในพื้นที่จำกัด 1-2 ไร่ได้อย่างลงตัว และที่สำคัญสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : postsod