ในการผลิตข้าว มีการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ

 

โดยแบ่งช่วงการปฏิบัติเป็น 4 ช่วง ดังนี้

1). การปฏิบัติในช่วงการเตรียมการปลูก 
ทำการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน 
        – ขั้นตอนการเตรียมดิน 
        – ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์
        – ขั้นตอนการนำข้าวไปหว่าน

2). การปฏิบัติในช่วงการปลูก และ การปฏิบัติระยะข้าวถึงการแตกกอสูงสุด 
ทำการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน 
       – ขั้นตอนการให้ปุ๋ย
       – ขั้นตอนการจัดการน้ำ
       – ขั้นตอนการจัดการวัชพืช
       – ขั้นตอนการจัดการโรคข้าว
       – ขั้นตอนการจัดการแมลงศัตรูข้าว

3). การปฏิบัติในช่วงข้าวเริ่มสร้างจุดกำเนิดช่อดอก
     ทำการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน 
       – ขั้นตอนการจัดการน้ำ
       – ขั้นตอนการให้ปุ๋ย
       – ขั้นตอนการจัดการวัชพืช
       – ขั้นตอนการจัดการโรคข้าว
       – ขั้นตอนการจัดการแมลงศัตรูข้าว

4).การติดเมล็ด – สุกแก่
     ทำการปฏิบัติ ใน ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว