เทรนด์ เกษตร

Tag: นวัตกรรม

นวัตกรรมการเกษตร

เทคโนโลยีดัดแปลงบรรยากาศ นวัตกรรมยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร 

      ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีรายได้หลักๆส่วนนึงมาจากการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม และเนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ในประเทศยังคงทำการเกษตรเป็นหลัก จึงทำให้ไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญรายหนึ่งของโลก แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งของการส่งออกสินค้าเกษตรคือ การถนอมความสดของผลผลิตทางการเกษตร เอาไว้ให้นานที่สุดจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค เนื่องจากความสูญเสียของผลผลิตที่เกิดขึ้นในระหว่าง การขนส่งและการขายเป็นจำนวนมาก จากการประเมินมูลค่าความเสียหายของผักสด หลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยผู้ประกอบการ คิดเป็นประมาณ 35% ของมูลค่าโดยรวม คนส่วนใหญ่ทราบว่า หาก…

InfoGraphic

❝ ปุ๋ยสั่งตัด… นวัตกรรมการใช้ปุ๋ย ❞ 

   การใช้ปุ๋ย ที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยชุดดินในประเทศไทยมีมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติ แตกต่างกันไป เมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย ★ เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”  จึงเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย     ★ “ปุ๋ยสั่งตัด” เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่…