ดิน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยว เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  เป็นแหล่งที่เก็บกักน้ำ หรือความชื้นในดิน เป็นแหล่งที่ให้อากาศในดิน ที่รากพืชใช้ เพื่อการหายใจ   ดังนั้นการทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ องค์ประกอบของดิน และสภาพที่จะส่งเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย     ชุดตรวจสอบในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา อีกทั้งค่ากรด-ด่างของดินเป็นข้อมูลพื้นฐานแรกที่สำคัญ เนื่องจากจะสามารถบ่งบอกถึงเงื่อนไขอื่นๆ…