เทรนด์ เกษตร

Category: อ้อย

พืชไร่

ปลูกอ้อยแนวใหม่ ช่วยลดต้นทุน ! 

การปลูกอ้อยในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีในการช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร เช่น การนำเครื่องทุ่นแรงมาช่วยในการปลูก เป็นต้น วันนี้เราจึงมีวิธีที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งมานำเสนอ นั้นคือ การปลูกซ่อมอ้อยด้วยข้อตา จะมีวิธีการทำอย่างไร และมีข้อดีอย่างไร เราไปอ่านด้านล่างกันเลยยยยย ……………………………………………………………………………………………………………. การปลูกซ่อมอ้อยด้วยข้อตา หมายถึง การใช้ส่วนของข้ออ้อย ที่มีตา 1 ตา และมีปมรากที่อยู่บนข้ออ้อยดังกล่าว นำมาเพาะชำในถุงพลาสติกดำ หรือแปลงเพาะชำประมาณ…

InfoGraphic

❝ ปุ๋ยสั่งตัด… นวัตกรรมการใช้ปุ๋ย ❞ 

   การใช้ปุ๋ย ที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยชุดดินในประเทศไทยมีมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติ แตกต่างกันไป เมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย ★ เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”  จึงเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย     ★ “ปุ๋ยสั่งตัด” เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่…