เกษตรดิจิทัล คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบูรณาการการผลิตทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภค เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถเป็นข้อมูลและเครื่องมือในการทำอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อช่วยการตัดสินใจและเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น

แนวโน้มการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรของรัฐวิกตอเรียมีส่วนร่วมของการส่งออกอาหารและเส้นใยอยู่หนึ่งในสามของออสเตรเลีย เนื่องจากความต้องการอาหารที่ผลิตในยุควิกตอเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้าน เป็นเกือบ 10,000 ล้านในช่วง 30 ปีข้างหน้า ชนชั้นกลางระดับโลกที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาเพื่อนบ้านของเราในเอเชียกำลังหนุนโอกาสในการเติบโตของการส่งออกอาหารและเส้นใย ในขณะที่มีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรกำลังเผชิญกับความท้าทายของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝน เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงบ่อยขึ้นและการลดลงของปริมาณน้ำ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เกษตรกรต้องคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและปรับปรุงผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีศักยภาพในการให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และคว้าโอกาสในการเติบโต แต่ไม่ใช่แค่เรื่องของชาวนาเท่านั้น ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เริ่มทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมากขึ้น พวกเขาต้องการอาหารและเส้นใยคุณภาพสูงและผลิตอย่างยั่งยืนและต้องการทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาจากไหน ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ดีขึ้นทำให้ผู้บริโภคอุ่นใจและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร

โอกาสในการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น หุ่นยนต์บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบไร้สายสำหรับการวัดข้อมูลการตรวจสอบสภาพอากาศและการตรวจสอบสัตว์ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบเชิงพื้นที่ การใช้น้ำและสารเคมี อย่างแม่นยำ

 

การนำวิทยาการหุ่นยนต์มาช่วยในภาคการเกษตรกรรม
มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมการ เช่น เลี้ยงโคนม สัตว์ปีกและเนื้อวัว การใช้แอพพลิเคชั่นมาช่วยในการให้อาหารและการรีดนม อีกทั้งยังนำมาใช้ในการเก็บคัดแยกไข่และการทำความสะอาดอัตโนมัติ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยการตรวจหาและช่วยรักษาปัญหาสุขภาพสัตว์ตั้งแต่เนิ่นๆ ได้

เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม นำมาช่วยเรื่องการปลูกพืชและช่วยทำให้การเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น โดยนำอุปกรณ์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้สำหรับอัตราการเพาะเมล็ดและความลึกที่ผันแปรตามคุณสมบัติของดินและข้อมูลความชื้น ซึ่งได้มาจากภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดและความร้อนแบบดิจิตอลรวมกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโดรนจะใช้วัดสุขภาพของพืชแพดด็อกเพื่อแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับการชลประทาน การจัดการศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
เซ็นเซอร์ไบโอเมตริกซ์ด้านสุขภาพสัตว์แบบดิจิทัล แบบบูรณาการและอุปกรณ์ระบุอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เกษตรกรตอบสนองต่อกรณีของความเครียดหรือโรคของสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มการผลิตปศุสัตว์และปรับปรุงสุขภาพปศุสัตว์ได้ นี้เป็นประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคการเกษตรกรรม