ดิน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยว เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  เป็นแหล่งที่เก็บกักน้ำ หรือความชื้นในดิน เป็นแหล่งที่ให้อากาศในดิน ที่รากพืชใช้ เพื่อการหายใจ   ดังนั้นการทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ องค์ประกอบของดิน และสภาพที่จะส่งเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

    ชุดตรวจสอบในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา อีกทั้งค่ากรด-ด่างของดินเป็นข้อมูลพื้นฐานแรกที่สำคัญ เนื่องจากจะสามารถบ่งบอกถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะเป็นปัญหา และอุปสรรคในการประกอบการว่าจะสำเร็จหรือไม่ และทำให้สามารถคาดการณ์หรือแก้ไขก่อนลงทุนขนาดใหญ่แล้วล้มเหลวภายหลัง ให้ใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเกษตรกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

     ประโยชน์ของชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกรด-ด่าง ของดิน

1. ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน
2. บอกสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพจริงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
3. ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป
4. สามารถพกพาไปในสภาพไร่นา ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีราคาถูก

     คุณลักษณะ

ชุดตรวจสอบ N P K และ pH สามารถวิเคราะห์ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดินในรูปของ แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ 50 ตัวอย่าง

     คำแนะนำการใช้งาน อายุ และการเก็บรักษา

เมื่อเปิดใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น แล้วเก็บเข้าชุด ล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานแล้วผึ่งให้แห้งในร่ม แล้วเก็บเข้ากล่อง ส่วนน้ำยาเบอร์ 9 มีข้อบ่งชี้ให้อ่านใน คู่มือ ส่วนน้ำยาตัวอื่นมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ของเหลือจากการทดลองเททิ้ง ต้องเปิดน้ำล้าง เจือจางให้มาก ระวังอย่าให้เข้าตา จมูกหรือถูกผิวหนัง(เก็บให้พ้นมือเด็ก)

อ้างอิงรูปภาพ :  โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                     ในการตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกรด-ด่าง ของดิน เป็นประโยชน์อย่างมากในการเกษตรกรรม                  ทั้งนี้เรายัง สามารถตรวจสอบค่าต่างๆ เองได้ง่ายๆที่บ้าน ที่แปลงทำการเกษตรของทุกท่าน

ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกรด-ด่าง ของดิน
NPK pH Test Kit for Soil
ราคา ชุดล่ะ 4,745 บาท
(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1ชุดๆ ละ 200 บาท)

 

      ติดต่อได้ที่ 
โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-561-4670, 02-942-8104-5 ต่อ 109, 110 หรือ www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง