วิธีการเลี้ยงปลาดุกให้โตไว เวลาเอาไปทำอาหารแล้วไม่มีกลิ่นอับ

การเตรียมอุปกรณ์

– ท่อปูนซีเมนต์ขนาด 100*50 เซนติเมตร

– ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น และย า ว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

– ข้องอพีวีซีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 อัน

– ปูน ทราย หิน

อาหารสำหรับเลี้ยงปลาดุก

– พื ช ผักที่ปลากิน เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา ฯลฯ

– ลูกปลาดุก 70-80 ตัว/บ่อ หรือตามจำนวนบ่อ

การเตรียมบ่อเลี้ยง

– บ่อซีเมนต์มีความเป็นด่างสูง ดังนั้น ก่อนที่จะนา ปลามาเลี้ยงจะต้องทา ให้บ่ออยู่ในสภาพความเป็นกลาง โดยเติมน้ำ ให้เต็มบ่อ แล้วนา วัช พื ชหรือปุ๋ ย ค อ กใส่หมักไว้ 2 – 3 สัปดาห์ แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำจึงจะใช้เลี้ยงปลาได้ ระดับน้ำ ที่ใช้เลี้ยงสูงประมาณ 20 ซม. วงขอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ 500 ตัว

– ถ้าวงขอบขนาด 80 ซม. สามารถเลี้ยงได้ 100 ตัว (หากเป็นน้ำ ประปาควรพักไว้ในถังไว้ 1 – 2 วัน เพื่อให้คลอรีนระเหยให้หมดก่อน จึงปล่อยปลาลงเลี้ยง

การให้อาหาร

– ควรใช้อาหารปลาดุกสาเร็จรูปที่มีโปรตีนอย่างน้อย 25 – 30% โปรตีน ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง การให้อาหาร ต้องให้อย่างสม่า เสมอ โดยกะให้พอดีในแต่ละมื้อ และระวังอย่าให้มีอาหารตกค้างในบ่อ (อัตราแลกเปลี่ยนอาหารต่อ เ นื้ อ 2 : 1) การให้อาหารจะให้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ลูกปลาที่นา มาเลี้ยงในวงขอบควรเป็ นลูกปลาขนาด 2 – 3 นิ้วขึ้นไป เพราสามารถกินอาหารสาเร็จรูปได้

– ต้องหมั่นสังเกต ให้ปลากิ นอาหารหมดพอดี ผู้เลี้ยงจะประสบผลสาเร็จหรือไม่นั้น ต้องเป็นคนหมั่นสังเกต หมั่นจดบันทึกและใฝ่หาความรู้กับผู้มีประสบการณ์

การจับปลา

– เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 3 – 4 เดือน ปลาจะมีขนาดประมาณ 100 – 200 กรัม/ตั ว โดยมีอัตรารอด ประมาณ 80 – 90% การจัดควรใช้สวิง หรือตาข่ายในล่อนสีเขียว